Udflytningsplaner

Vi arbejder fortsat med planerne om at flytte banerne til et område ved Skinderskovhallen. Der er tale om 7 udendørsbaner + en mnibane og en hal med 3 indendørs baner. Der er stadig en del ting der skal falde på plads, f.ekslaceringen.

Der vil komme nyt om planerne først i det nye år, og selvfølgelig vil vi fremlægge projektet til Generalforsamlingen 22. marts 2018.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Husk generalforsamling den 22. Marts kl 20.
Vi skal bl.a. tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre med udflytningsplanerne.
Der er en lille servering af en sandwich og en øl eller vand.
Håber du kommer🙏

Meld gerne at du kommer til Bente: 29276143

 

se dagsorden Her kan du også se tegningerne til forslag om udflytningsplanerne.

Regnskab

Svar på spørgsmål til generalforsamlingen 2018

Svar på spørgsmål til generalforsamlingen 2018 punkt 3:

Der blev spurgt om fordelingen af vores medlemmer.

Vi er 370 medlemmer, heraf er der 280 seniorer, 69 juniorer, 21 ungseniorer.

Referat af Generalforsamling i HIT torsdag 22/3 2018

Formand Bente Christensen bød velkommen til de over 50 fremmødte.

 

Kopi af dagsorden, regnskab og forslag under pkt. 4 var omdelt til de fremmødte. 

 

 

1. Valg af dirigent

 

Bente foreslog Paul Skjødt som blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter og at der ikke var indkommet nogen bemærkninger til dagsordenen. 

 

Robert og Merete blev udpeget til stemmetællere.

 

Charlotte Hart blev udpeget til referent.

 

 

2.  Formandens beretning

 

Medlemstallet 

Der er ikke de store ændringer i medlemstallet, vi har lidt problemer med opgørelsesmetoden, vi er i dialog med Globus Data, men antallet ligger ca på 370 som sidste år. Det kan man synes, der ikke er meget udvikling i, men aktivitetsniveauet er steget betydeligt, mange deltager i træning, i turneringer, i spot på detaljen, i hyg ind arrangementerne og i andre sociale arrange–menter, det er rigtig dejligt, så bliver anlægget både inde og ude brugt og det summer af aktivitet og god stemning.

 

Diverse arrangementer:

Vi har:

Forårscup, Formiddagsturnering, Hyg ind tirsdage for damer, hyg ind torsdage og søndage for M/K, grill arrangementer, spot på detaljen, træning på tværs, kamptræning, familietennis, klubturnering og klubfest, det er alle arrangementer, der løber af stablen i løbet af sommeren. Om vinteren har vi juleturnering for mænd, juleturnering for damer, den store julefrokost for alle, familietennis og hyg ind om lørdagen i.Alle disse arrangementer har stor opbakning og de kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle fantastiske aktive medlemmer, der tager hånd om alle arrangementerne.  De laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg vil gerne takke alle jer aktive arrangører fordi I år efter år sørger for, at der skabes sociale aktiviteter i klubben, til glæde for resten af medlemmerne i Herlev Tennisklub, uden jeres engagement ville klubben være et meget kedeligere sted.

 

Normalt løber alle aktiviteterne rundt med et beskedent tilskud fra klubben, men vores sommerfest i 2017, kørte desværre lidt af sporet og blev en del dyrere end forventet, det er beklageligt og vi har taget tiltag til, at noget lign. Ikke sker i fremtiden.

 

Træning

Vi har fortsat stor tilslutning til vores træning, og det skyldes selvfølgelig vores meget kompetente trænere, stor tak til jer.

 

Vi justerer løbende træningstilbuddene, i forhold til behov og økonomi, og ikke mindst muligheder. Spillere med store sportsambitioner og evner vil vi også gerne imødekomme. Vi har givet særlig træning til 2 af vores juniorer, og vi har tilbudt vores 1. hold, at de kunne få en speciel træner til deres træning Vi vurderer hele tiden, hvordan vi bedst tilgodeser, de forskellige behov vi som klub har.

 

Vi fortsætter med 1 times træningspas, det er presset, men det har været en nødvendighed for at tilgodese alle de medlemmer, der ønsker træning. Vi afholder hver måned et trænermøde, hvor vi evaluere træningsindsatsen og sætter fokus på, hvordan vi bedst optimere træningen både for børn og voksne. Vi fortsætter med det tiltag vi tog sidste år, hvor det er muligt at tilkøbe en enkelt træningstime, hvis holdet ikke er fyldt, det er meget brugt og på den måde får alle en chance og vi udnytter vores træningskapacitet optimalt. Så har du lyst til en gang imellem at deltage i træning, så hold øje med Facebook, her annonceres hvis der er ledige træningstimer.

 

Juniorerne!

Vores mål med, at få vores juniorer mere ud og spille turneringer, er godt på vej. Vi har her i vinter haft mange juniorer, både øvede og begyndere, ude til forskellige skumturneringer. Det er et resultat af, at vi har gjort turneringerne mere synlige for vores juniorer ved at sætte dem på hjemmeside og Facebook og hjælpe dem med at tilmelde sig. Trænergruppen arbejder på at styrke den udvikling yderligere.

 

Turen til Lalandia, Tennis By Night, Pizzatennis og Træning på tværs er alle arrangementer for vores juniorer. Vores ønske er at styrke det sociale bånd i klubben, vi har derfor øget antallet af sociale  arrangementer,  og der har også været stor opbakning til alle arrangementerne  blandt juniorerne. Vi håber vores indsats vil bære frugt, så vi yderligere kan styrke vores juniortilgang, og få dem til at holde fast i tennis. Der er mange tilbud til juniorerne, så alle foreninger oplever en stor udskiftning. Trænergruppen er opmærksom på problemet og arbejder målrettet på at fastholde og rekruttere nye medlemmer.

 

Tennisresultater

Igen i år har  Herlev Tennisklub gjort sig gældende ved at vinde diverse mesterskaber.  Vi har igen 2 danmarksmestre, nemlig Peter Jessen og Svend Lehmann. De vandt 80 + i double og Peter Jessen blev også danmarksmester i single Det er en stor ære, at have 2 Danmarksmestre i vores lille klub. FLOT et meget stort tillykke til dem.

 

Vi har også nogle juniorer der har klaret sig rigtig godt, vores u14 har deltaget i slutspillet og vundet medaljer, det er godt gået. Og  Emilie deltog i Sjællandsmesterskaberne og vandt sølv. Tillykke til jer alle og tak fordi I repræsentere Herlev Tennisklub så flot.

 

Driften

Der er ikke meget at nævne, fordi alt har kørt stille og roligt, uden de stor problemer indtil 22. december 2017, hvor der blev sat ild til vores depotrum på Ettehavevej. Der skete en del materielle skader, men da der yderligere blev sat brand til vores kontor den 31. december, fik vi en totalskade, der betyder hul i gulvet, smadret vindue og et total raseret lokale og alt derfra er smidt ud. Desværre er det ikke helt afklaret hvordan og hvor meget det skal renoveres, vi arbejder stadig på at finde en løsning. Vores forsikringssag på løsøre er på plads, rent økonomisk, men vi har endnu ikke kunnet købe nye ting til erstatning for de beskadigede, idet vi gerne vil kunne sætte tingene ind i rummene. Håber på vi snart finder en løsning. Men åbning af klubhus vil finde sted den 22. april kl 9.00,  så må vi se hvad vi kan gøre.

 

Jeg vil gerne sige tak til skraldemændene, der hjælper med at holde banerne, tømme skraldespandene og alle der yder en ekstra indsats for at anlægget fungerer. Især tak til Per Svendsen for hans store arbejdsindsats.

 

Hjemmesiden og Facebook

Vi har fået ny webmaster, det håber jeg I har lagt mærke til på vores hjemmeside, det er dejligt, tak til Paul for at påtage sig det job.

 

Vil du finde informationer om hvad der foregår i Herlev Tennisklub så er både Hjemmesiden og Facebook stedet.  Så følg med her. Facebook er altid først med opdateringerne, så tjek og husk det er også muligt at bringe bidrag fra din tennisverden. 

 

Økonomi 

Kassereren vil gennemgå vores økonomi for 2017 vi har igen fået et lille overskud på budgettet.

 

Kontingentet forbliver uændret for almindelige medlemmer, men vi har nu udfaset det specielle formiddagskontingent. Prisen for medlemskab for seniorer er fortsat  900 kr.

 

Fremtiden

Vi har det store emne om udflytning og udbygning af vores tennis anlæg til debat senere, men jeg vil gerne her gøre opmærksom på, at vi i bestyrelsen ser det, som en stor chance for at styrke Herlev Tennisklub, det er en unik mulighed for at optimere vores  udendørs baner, vores klubhus og vores indendørs baner og vores sociale klubliv om vinteren.

 

Hvor tit har vi ikke talt om at vi skulle have en tagterrasse på Ettehavevej, nu har vi muligheden for at få udskiftet det meget nedslidte klubhus og få en terrasse med udsigt over banerne og mulighed for at se tennis på vores indendørs baner, også noget vi tit har talt om vi ville ønske var muligt. 

 

Vores ønske er, at få samlet inden og udendørs faciliteterne, så vi har et samlet tennisanlæg. Det giver samtidig mulighed for at få et klubhus, der kan benyttes hele året, til glæde for det sociale liv, vi værdsætter så højt her i klubben. Vores klubhus på Ettehavevej er meget slidt og trænger i den grad til renovering – her får vi et nyt og tidssvarende. Vi får flere indendørs baner, med mulighed for tilskuere, ny belægning på nogle af banerne, så udendørs banerne er spilbare i længere tid, lys på nogle af banerne. Det bliver muligt at etablere slåvæg, minibane og forholdene for tilskuerne bliver meget bedre.

 

Vi en også en del problemer med vedligehold af vores gamle hal (2), der er nogle fugtproblemer, som vi har arbejdet med i flere år, uden at kunne finde en løsning. Alle de indikatorer har været medvirkende til, at vi i bestyrelsen gerne vil lave et nyt tennisanlæg  ved Skinderskovhallen. Vi synes nu, vi har arbejdet os frem til en løsning, der er vældig god, hvor man får samlet ude og inde, hvor det er muligt at få 3 indendørs baner liggende i forbindelse med klubhus og det er et NYT klubhus, med udendørs terrasse hvor der kan grilles og hygges og ses tennis både sommer og vinter.

 

Herlev Tennisklub er en meget hyggelig klub, hvor vi prioriterer både det sociale og det sportslige, hyggen er et ekstremt vigtigt element, og derfor har det, i vores udflytningsplaner haft en meget høj prioritet. Den hygge og det sammenhold, skal selvfølgelig flytte med ud på det nye sted, her ved Skinderskovhallen. Der bliver mulighed for masser af debat om planerne under punkt 4.

 

Og uanset hvad beslutningen bliver, vil vi l fortsat arbejde på at styrke både det sociale og det sportslige i Herlev Tennisklub. Udfordringen er at have en klub, hvor alle føler sig velkommen. Vi skal fortsat sætte fokus på at tage godt imod nye medlemmer, hjælpe dem i gang, få dem med i vores fællesskab og få dem med til hyg-ind arrangementerne. Vi har mange tiltag – selvtræning, træning på tværs, spot på detaljen, vennedag, camps, forårs-cup - Lalandia tur og diverse hyg-ind arrangementer, det er alle aktiviteter vi vil fortsætte med.

 

Har I gode ideer, noget I kunne tænke jer skulle være muligt i Herlev Tennisklub, lyst til at arrangere en lille turnering, en fest, en event, så kom frem med ideerne, lad os se om det er muligt, der er altid plads til nogen, der har lyst til at gøre noget ekstra og der er plads til gode ideer.

 

Så vil jeg gerne slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har, det er en fornøjelse at arbejde med jer - tak for jeres arbejdsindsats og jeg vil også takke alle I gode medlemmer, det er en stor glæde og ære at være formand for en klub med så gode medlemmer TAK for det!

 

------------

 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som derfor blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

 

3. Regnskab, budget og kontingent ved kassereren

 

Regnskabet har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside og var blevet omdelt til de fremmødte. Regnskabet var korrekt underskrevet.

 

Kassereren knyttede følgende generelle og individuelle bemærkninger til årsregnskabet. 

 

Af regnskabet fremgår, at klubben har et overskud på over 79 tDKK. Beløbet skyldes tildels en overførsel fra sidste år på ca. 30 tDKK, som havde været periodiseret forkert. Overskuddet føres over i banefonden.

 

Balancen udgør 1.203 tDKK, hvortil bemærkes, at  502 tDKK udgør indestående i banken. Driftskontoen udgør ca. 350 tDKK. Med andre ord er vi ret likvide. 

 

Hvad passiver angår har klubben 162 tDKK i egenkapital og 475 tDKK i banefonden (indekslån til Nykredit). 

 

Det bemærkes til side 6, at formiddagskontingentet på 850 DKK årligt sættes op til 900 DKK, hvorved det ligger på niveau med et senior medlemsskab. 

 

Vores medlemstal ligger på 378 medlemmer, og vi er i dialog med vores dataudbyder, Globus Data, om grundlaget for dataudtræk.

 

Med hensyn til resultatopgørelsen henvises til regnskabet side 4. 

 

Hal II har givet en større indtægt end tidligere. Beregningen laves på dataudtræk fra Globus Data. 

 

Klubben mangler at betale for varmeudgifter til kommunen.  

 

Alt i alt kan det siges, at mens klubben er velfunderet, har en sund økonomi og fornuftigt “lebensraum” i tråd med den konservative drift, er overskuddet højere end budgetteret, hvilket i sig selv ikke er et mål for klubben.  

 

Med disse ord lægges regnskabet ud til generalforsamlingens accept. Tak.

 

Spørgsmål:

 

Spørgsmål til note 8 (finaledag og -fest) blev besvaret med bemærkningen om, at udgifterne var løbet lidt løbsk i 2017, men der var indført procedurer som ville forhindre det samme i at ske fremover. 

 

Spørgsmål til note 5 (kontingenter) blev besvaret ved at oplyse, at der var sket en reel stigning i disse kontingentbeløb i 2017. Samtidig blev det oplyst, at der havde været højere tilmeldingsgebyrer grundet flere holdtilmeldinger. 

 

Spørgsmål til note 1 (formiddagsmedlemsskab) blev besvaret ved at oplyse, at dette kontingent udgår, således at formiddagsmedlemmer overgår til almindeligt medlemsskab. 

 

Spørgsmål til drift af Hal II blev besvaret ved at oplyse, at klubben ejer hal II. 

 

Spørgsmål til hvorfor der var flere medlemmer i 2017, men lavere indtægter vil blive besvaret efterfølgende på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål til en nærmere specifikation af antallet af junior- og seniormedlemmer besvares særskilt på hjemmesiden. 

     

-----------

 

Kassererens beretning blev taget til efterretning og dirigenten konstaterede, at regnskabet herefter var godkendt af generalforsamlingen.

 

 

4. Indkomne forslag

 

4a: Udvidelse af bestyrelsen. 

Dirigenten citerede vedtægtsbestemmelsen omkring bestyrelsens antal og bad generalforsamlingen meddele, hvis der var bemærkninger til det fremlagte forslag om bestyrelsens udvidelse med 2 nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

Herefter blev det bragt i forslag, at Magnus Nørhave og Charlotte Hart overgår fra at være bestyrelsessuppleanter til at indgå som nye bestyrelsesmedlemmer. Da generalforsamlingen ikke havde bragt andre medlemmer i forslag, blev Magnus og Charlotte godkendt, hvorefter bestyrelsens samlede antal blev udvidet med 2 medlemmer. 

 

Endelig blev Lea Barding og Paul Skjødt bragt i forslag som to nye bestyrelsessuppleanter. Da generalforsamlingen ikke havde bragt andre medlemmer i forslag, blev Lea og Paul godkendt.

 

4b: Anmodning fra bestyrelsen om mandat til at fortsætte udflytningsplanerne.

Dirigenten læste forslaget op. En foreløbig skitseplan over det nye anlæg er omdelt. 

 

Robert knyttede nogle bemærkninger til forslaget, herunder at kommunen er meget begejstret for planerne. Det bør bemærkes, at der ikke er sket nogen godkendelse hos kommunen, og hvad bestyrelsen ønsker nu er en accept fra generalforsamlingen til at gå videre med planerne. 

 

Planerne om udflytningen tager hensyn til klubbens fremtid og til at forbedre de forhold vi har nu, både hvad angår de spille- og klubmæssige faciliteter, men også at få flere og bedre baner, herunder mere fleksibilitet i forhold til vejret og længere spilletider. Vi har med planerne en unik mulighed for at komme videre. Vi er en breddeklub, der godt vil omfavne disse muligheder, men som også vil huske at tage hyggen med. 

 

Planerne tager højde for en hal med tre indendørsbaner og klubhus med køkken og bad samt udsigt til både indendørs- og udendørsbaner. Herudover lys på flere af udendørsbanerne, slåvæg og minitennis–baner til juniorer.  Med hensyn til parkering har kommunen lovet 80 nye pladser ved Kai Dige Bach-området. 

 

Udflytningen vil også give nye muligheder til at få flere ketcheroplevelser i forbindelse med den tætte beliggenhed med Badminton, Squash og paddle-tennis. 

 

Det er vigtigt med et sådant projekt at have kommunen med. Klubben er klar over, at udflytningen giver mulighed for at skabe flere boliger, men hvordan den nærmere økonomi er for kommunen, skal ikke være klubbens prioritet. Det er dog vigtigt at tænke økonomi ind i det nye anlæg for klubben. Meningen er ikke, at klubben skal have øgede indtægter, men der skal findes en aftale, som giver en god og stabil balance. 

 

Under forudsætning af, at generalforsamlingen samtykker, vil bestyrelsen gå videre med disse planer. Når planen har fået godkendelse hos kommunalbestyrelsen, vil klubben på et senere tidspunkt på en ekstraordinær generalforsamling skulle acceptere de endelige planer. Hvis vi ikke får et mandat nu, så går vi ikke videre. Men det er vigtigt med en klar udmelding, hvad enten det er for eller imod. 

 

Formanden tilføjede, at det er vigtigt at nævne, at bestyrelsen arbejder for at gøre noget for medlemmerne som giver en fordel og mulighed for udvikling. Bestyrelsen ønsker derfor, at tilkendegivelsen bliver en majoritet. Og hvis ikke, vil forslaget blive fremlagt i et større forum. Kommunen er interesseret af flere årsager, både ud fra et økonomisk perspektiv, men også for inertien fra andre sportsgrene som kan give mulighed for større stævner. I HI-regi arbejdes der på at udvikle det øvrige Skinderskov-område omkring svømmehallen. 

 

Dette sluttede de indledende bemærkninger, og dirigenten bad nu om spørgsmål, som ville blive besvaret samlet.

 

Første runde af spørgsmål fra medlemmerne:

• Hvad er tidsperspektivet?
• Hvad med eksisterende haller?
• Hvad med en paddle-tennisbane?
• Hvad med belægningen på hhv. indendørs- og udendørsbaner?
• Hvad med de oprindelige planer om et samlet anlæg med svømning?
• Punktet på sidste års generalforsamling om fremtidsplaner indeholdt ikke noget omkring udflytning af anlæg?
• Hvem hos kommunen forhandles der med? 
• Oplysninger i faktaboksen omkring klubhus og udendørsarealer må være forkert?
• Er 80 nye parkeringspladser nok?
• Er bestyrelsen klar på det omfattende arbejde?
• Hvordan kommer leje af indendørshaller om sommeren til at fungere?

 

Første runde af besvarelse fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har været i dialog med kommunen omkring tidsperspektiv (se også faktaboks nederst på bestyrelsens forslag). 

Der planlægges 3 nye indendørsbaner i en ny hal. Den eksisterende hal I, som er kommunens, omdannes til multihal (også til brug for bordtennis). Hal II er ikke endeligt afklaret. 

Der er ingen planer om at få en paddle-tennis bane.

Belægning er ikke endeligt besluttet, men spørgsmålet er drøftet med forskellige belægningsfirmaer, og bestyrelsen vil tage dette vigtige punkt under grundig overvejelser, gerne sammen med medlemmerne. 

De “oprindelige” planer omkring et samlet anlæg varetages af HI, der arbejder på andre planer omkring udvidelse af Skinderskov-anlægget, herunder svømmehallen/fitness. Disse planer er ikke en den af Herlev Tennis. 

Bestyrelsens ønske om udflytning blev (korrekt) ikke fremlagt på generalforsamlingen i 2017, men kom først i stand i løbet af 2017, og i løbet af året har bestyrelsen bestræbt sig på at være åbne omkring arbejdet. 

Indtil nu har der været drøftelser med kommunens administration og politikere, men punktet har også borgmesterens opbakning. Kommunen er interesseret i at vide, om planerne har medlemmernes opbakning, ellers vil man ikke arbejde videre. 

Ud fra beslutningen i aften vil bestyrelsen arbejde på en konkret ansøgning til kommunen, herunder være specifikke med hensyn til de ting, vi i klubben ikke vi gå på kompromis med. 

Økonomien er vigtig at få på plads med kommunen. Bestyrelsen vil ikke sælge ud af værdierne, men være obs på at få en aftale mht hal II og lejeindtægter fsa de nye haller. Det skal være en redelig aftale, som bestyrelsen tager alvorligt, så klubben fortsat er økonomisk velfunderet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at klubben har sikkerhed for spil indtil det nye anlæg er klart.

Faktaboksen omkring arealstørrelse er upræcis.

Flytning er nok ikke aktuelt før 2019/2020.

Bestyrelsen ved godt, at det bliver omfattende arbejde, men hvis generalforsamlingen og medlemmerne er klar, er bestyrelsen klar. 

De nye indendørsbaner vil kunne lejes på samme måde som nu. 

 

Anden runde af spørgsmål fra medlemmerne:

• Er det en fordel at få lejeindtægter fra de nye haller?
• Hvad med hal II? Hvem skal betale hvad i forhold til kommunen?
• Er det en idé at lave en brugerundersøgelse?
• Vil kontingentet være uforandret?
• Er der taget højde for vand og vejr mht de nye baner?

 

Anden runde af besvarelse fra bestyrelsen:

Processen åbner flere økonomiske spørgsmål, som er uhyre vigtige. Anlæggelsen er kommunens udgifter, men vi har jo set, at sådanne projekter er gået galt for andre tennisklubber. 

Hal II er betalt om ca. 3 år, men det er ikke afklaret, hvad der skal ske med den, herunder om den skal afhændes, men det ligger ikke i planerne, at klubben fortsat skal drive hal II, da det er vigtigt at blive fri for risiko og udgifter, eks. til vedligeholdelse m.v.

Kontingent skal være stabilt. 

Nye bygninger vil være mere vedligeholdelsesfrie. 

Indtil nu har samarbejdet med kommunen været godt. 

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på banerne, men spørgsmål såsom dræn og pilotering og frost inddrages i overvejelserne.  

 

Tredje runde af spørgsmål fra medlemmerne:

• Mht betaling og udlejning kan vi måske skele til hvordan badminton gør?
• Kan man blande forskellige belægninger for at imødekomme medlemmernes ønsker?
• Mht ejerforhold skal bestyrelsen ikke være blind for en debat med kommunen. 
• Hvad hvis vi ikke flytter?
• Kan der oprettes et sted, hvor medlemmer kan stille spørgsmål og sende input?

 

Tredje runde af besvarelse fra bestyrelsen:

Hvis bestyrelsen får et klart mandat, tages en endelig beslutning omkring ejer- og lejeforhold.

Bestyrelsen er ikke afvisende overfor flere typer af belægninger. 

Alternativet til ikke at flytte er at blive på Ettehavevej, men det er nok tvivlsomt, hvor mange kræfter kommunen vil lægge i at renovere klubhuset. Klubben vil selvfølgelig fortsat arbejde på at udvikle og forbedre forholdene. 

Bestyrelsen vil tage det gode forslag om et spørgeforum til efterretning.

 

----------

 

Dette afsluttede spørgerunderne. 

 

Dirigenten stillede generalforsamlingen spørgsmålet om, hvem der vil gå ind for, at bestyrelsen arbejder videre med udflytningsplanerne og bad medlemmerne afgive deres stemme.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at hele generalforsamlingen stemte ja, ingen stemte imod, og ingen afgav blank stemme. 

 

Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen gives herefter mandat til at arbejde videre med udflytningsplanerne i henhold til forslaget. 

 

 

5. Valg af formand, revisor, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

    

• Formand Bente Christensen blev genvalgt. 
• Jørgen Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
• Søren Aarup blev genvalgt som revisor.
• Paul Skjødt og Lea Barding blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter.
• Merete Addis blev valgt som ny revisorsuppleant.

 

Bestyrelsen består herefter af:

Bente Christensen, formand

Carsten Kyhnauv, kasserer

Robert Højer, bestyrelsesmedlem

Jørgen Kristensen, bestyrelsesmedlem

Claus Pallisgård, bestyrelsesmedlem

Magnus Nørhave, bestyrelsesmedlem

Charlotte Hart, bestyrelsesmedlem

Søren Aarup, revisor.

 

Suppleanter:

Paul Skjødt, bestyrelsessuppleant

Lea Barding, bestyrelsessuppleant

Merete Addis, revisorsuppleant.

 

 

6. Debat om afdelingens fremtid 

 

Intet. 

 

7. Eventuelt

 

Der blev spurgt ind til bestyrelsens indstilling med hensyn til at støtte økonomisk op eller være med til at arrangere tennisrejser. Foreløbig er det bestyrelsens holdning, at tennisrejser går uden om klubben og klubbens ansvar, men bestyrelsen stod ikke i vejen for, at medlemmerne selv arrangerede rejser. 

 

En særlig tak blev rettet til Kaj for det velsmagende hjemmebag.

 

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for indsatsen på generalforsamlingen.

 

Kampråb: “Herlev Tennis længe leve, Hurra, Hurra, Hurra, H-I-T”.

 

Generalforsamlingen ophævet kl. 22.

 

Paul Skjødt                              Charlotte Hart

 

Dirigent                                                                       Referent

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i HIT torsdag, den 2. marts 2017

 

 

Formand Bente Christensen bød velkommen til de 14 fremmødte.

  

1.     Valg af dirigent

 

Bente foreslog Paul Skjødt som blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Charlotte Hart blev udpeget til referent.

 

2.     Formandens beretning

 

Medlemstallet 

Vi fortsætter den gode udvikling i klubben med en lille fremgang i antallet af medlemmer. På grund af forskellige optællingsmetoder, så havde euforien om de 400 medlemmer desværre ikke helt fast grund under fødderne, men det er stadigvæk en nettofremgang, vi er nu 375 medlemmer en fremgang på 17.

 

Antallet af juniorer er heldigvis stadig i vækst, selvom væksten af juniorer ikke er på sidste års niveau, så dog en nettofremgang på 4,  vi er nu oppe på 83 juniorer og 20 ung seniorer, og det er rigtig dejligt at  der stadig er en positiv udvikling både med ung seniorerne og med juniorerne, det er svært at holde de unge mennesker fast i klubben og vi  arbejder fortsat hårdt på, at lave nogle gode tilbud, både med god træning og  gode sociale tiltag, for at fastholde og styrke vores medlemsantal.

 

Diverse arrangementer:

Vi har en klub, hvor der er et højt aktivitets niveau, rigtig mange deltager i træning, turneringer, i hyg ind arrangementerne og i andre sociale arrangementer, det er en rigtig god udvikling, som vi skal holde godt fast i. 

Vores anlæg på Ettehavevej har igen i 2016 været velbesøgt, det er dejligt at se anlægget blive udnyttet, at der bakkes op om diverse arrangementer, om det er til hyg-ind, diverse små turneringer, standerhejsning, finaledag, eller holdkampe, så oplevede vi masser af deltagere og en dejlig stemning på anlægget.

 

Standerhejsningen i 2016 var igen lidt af et tilløbsstykke, vejret var med os men banerne bestemt ikke og vi måtte opgive vores traditionelle transocean- cup, så i stedet for tennis, måtte vi blot hygge og dyrke det sociale samvær. 

 

Tennissportens dag var sidste år lagt på samme dag som standerhejsningen, det syntes, vi ikke er optimalt og valgte derfor ikke at deltage. Det samme har de desværre gjort i 2017, så heller ikke i år vil vi deltage i tennissportens dag. Vi synes at standerhejsningen er medlemmernes dag, hvor man efter en lang inde sæson endelig kan komme ud på grus, hvor der er tid til at hilse på hinanden og genopfriske sit grus spil.

 

Vi påtænker dog at lave et åbent hus arrangement for nye potentielle spillere, men det skal I nok høre nærmere om.

 

28. maj afviklede vi for 2. år Forårs-cup, arrangeret af Malene og Charlotte, der var stor opbakning, så vi håber der også bliver en forårs-cup 2017. Vi siger tak til arrangørerne.

 

Flere gange i sommerens løb blev der afholdt træning på tværs, hvor juniorer og seniorer og forældre mødtes for spil, og hygge, tak til Siri for gentagne gange at stå for arrangementet og lave tilbehøret til grillen.

 

Torsdag aften efter hyg ind har Jan mange gange i løbet af sæsonen stået for grill, Annie har lavet salat og der har været en rigtig fin opbakning både af ung seniorer og seniorer, dejligt der bakkes op og stor tak til Jan og Annie.

 

Tirsdage har Margit stået for hyg ind for damer, og hver gang afsluttende med kaffe og kage og masser af snak, tak til Margit for at stå for dette arrangement.

 

Torsdag og søndage formiddage er der også hyg ind arrangementer efterfulgt af kaffe og snak alt sammen med til at styrke vores klubs sociale liv og med stor opbakning fra medlemmerne.

 

Den 25. august afviklede vi den meget traditionsrige formiddagsturnering, jeg tror vi var over 30 personer, vejret var med os. Merete og Margit stod som sædvanlige for det praktiske, godt hjulpet af flittige, hjælpsomme hænder. Stor tak til jer alle.

 

Den 17. september afviklede vi årets klubturnering, det er dejligt at se, så mange der aktivt har lyst til at deltage i turneringen, det er med til at øge aktivitetsniveauet på anlægget med alle de kampe der skal afvikles inden finaledagen og det er med til at spillerne lærer hinanden at kende. Rigtig dejligt. 

 

Tak til Jan Hansen og andre for at lave turneringen og skubbe på for at få afviklet turneringen. Tak til alle, der hjalp med at afvikle hele dagen og især tak til Steen Svenningsen med flere for deres store indsats med at skabe fantastiske rammer, såvel kulinarisk som humørmæssigt, for afholdelse af klubfesten.

 

I december afholdt vi årets juleturnering for damer, Margit stod igen i år for at styre spillene og ikke mindst sørger for, at alle de, der havde lyst til at frembringe utrolige lækker mad, blev koordineret så det var en fantastisk kulinarisk oplevelse. Tak til alle og ikke mindst tak til Margit for det store engagement.

 

I januar holdt mændene deres traditionelle juleturnering, der igen i år blev styret af Per og Søren, de fik mad udefra og det var et meget velbesøgt arrangement. Tak til Per og Søren for deres engagement.

 

I januar afholdt vi så for andet år julefrokost.  I år stod Charlotte for det kulinariske, og selv om hun blev syg, tog det fantastiske festudvalg over.

Også skumtennisturneringen i Gymnasiehallen var en stor succes med mange fremmødte og med meget tennis og spændende kampe, derefter mødtes vi i Skinderskovhallen til lækker mad og fantastisk stemning med dans til kl. 4 om morgenen. Stor tak til festudvalget, nu er det andet år vi har afholdt julefrokost, så nu er det selvfølgelig en fast tradition.

 

Det er dejligt at 11 medlemmer har meldt sig til festudvalget, det tegner godt for fremtiden, måske kommer der mange flere fester/arrangementer det glæder vi os til.

 

Sidste år indførte vi ranglistespil, stærkt styret af Magnus, tak til ham, alle, der havde lyst kunne tilmelde sig, der var stor tilslutning og der blev spillet mange kampe, vi vil fortsætte med konceptet, vi arbejder på at finde en mere synlig måde at afvikle kampene på, men herom når vi starter udesæsonen.

 

Familietennis kører både sommer og vinter, vi har desværre ikke haft den helt store tilslutning til familietennis i denne sæson, ikke som vi havde sidste sæson, det er lidt ærgerligt, vi ved ikke helt præcis hvorfor, men konceptet er godt, vi må arbejde med hvordan vi igen får tilslutning til familietennis, måske skal reklamen optimeres.

 

Fastelavnstennis som vi havde den 25. februar var til gengæld godt besøgt, der var næsten 32 tilmeldte.

 

Tak til Connie for at tage sig af familietennis både sommer og vinter og stå for fastelavnstennis sammen med juniorudvalget og tak til Annie for at træde hjælpende til.

 

Om vinteren har vi også hyg ind i Gymnasiehallen, de sidste par år har der været pæn interesse der bliver kæmpet om dagens store præmie og æren og ikke mindst kampen om at blive efterårets og forårets minitennismester har været med til at skabe stor interesse for lørdags hyg ind. 

 

Vi har jo desværre ikke de store muligheder for sociale sammenkomster om vinteren, men netop med hyg ind om lørdagen, er der tid og mulighed for at hilse og spille med andre medlemmer end dem man normalt spiller med. 

 

Træning

Vi har i år fået sammensat et rigtig godt trænerteam, der er styr på træningen, og stor opbakning, alle træningshold minus begyndere/let øvet for senior er fyldt, og heldigvis har der været plads til at vi i år for de bedste juniorer har kunnet øge deres træningsindsats til 3 timer ugentlig + mulighed for ekstra træning med Nicolai hver anden lørdag.

 

Vores spot på detaljen hver anden lørdag, har også kørt med en flot tilslutning,

 

I år har vi også haft vinterferie camp, igen med fyldte hold, det er dejligt når der bakkes op om de forskellige initiativer vi sætter i værk.

 

Vores sommerferie camp fortsætter vi også med, de kører også med fyldte hold, så der er mange muligheder for at træne og udvikle sit spil.

 

Tak til alle trænerne for jeres velvillighed, jeres samarbejdsevner og jeres gode træning.

 

Vores ambitioner:

 

1) at kunne tilbyde alle både og børn og voksne i klubben træning, så man kan forbedre sit niveau.

 

2) At fortsætte medlemstilgangen især på juniorsiden,

 

3) At have et højt aktivitetsniveau, både på det sociale og det sportslige område

 

Er fortsat vores udviklingsmål, men for at udvikle os yderligere har vi nu nedsat et klubudviklingsudvalg, der skal komme med forslag til forskellige tiltag, der kan gøre vores klub endnu bedre.

 

Vi justerer løbende træningstilbuddene, i forhold til behov og økonomi, og ikke mindst muligheder. Vi overvejer, hvordan vi bedst tilgodeser de forskellige behov vi som klub har. Vi har nu 1 times træningspas, det er presset, men det har været en nødvendighed for at tilgodese alle de medlemmer, der ønsker træning. Vi afholder hver måned et trænermøde, hvor vi evaluere træningsindsatsen og sætter fokus på, hvordan vi bedst optimere træningen både for børn og voksne.

 

Et af de nye tiltag i træningen er muligheden for at købe en enkelt træningstime, hvis der er afbud på træningsholdet, det koster 50 kr. og er blevet meget populært. 

 

Juniorerne!

Mange af vores juniorer er blevet rigtig gode og er klar til at komme ud at spille kampe, vi arbejder på at forbedre tilmeldinger til forskellige større turneringer som f.eks. DM - SM, så forældrene kan se turneringerne på vores hjemmeside. Vi arbejder også på at møde klubber i nærområdet til kamp.

 

Vores juniorudvalg kom sidste år med forslag til forskellige aktiviteter, blandt andet ønskede de en tur til Lalandia, den blev afviklet i efteråret, et stort hit, som vi regner med at gentage i 2017. De ønskede også ekstra fokus på den fysiske træning, så det har vi også sat i værk.

 

I 2017 vil juniorudvalget arbejde for flere kampspil, flere træning-på-tværs og flere sociale arrangementer, så det bliver spændende hvilke aktiviteter de sætter i værk i 2017

 

Det er dejligt med et aktivt juniorudvalg, de står for aktiviteter ved forskellige events i tennisklubben, såsom Fastelavnstennis, juletennis, Tennis by Night.  Så Stor tak til juniorudvalget.

 

Tennisresultater

Igen i år har vi i Herlev Tennisklub gjort sig gældende ved at vinde diverse mesterskaber.  Peter Jessen vandt DM i single både inde og ude i veterantennis 80+.  Svend Lehmann og Peter Jessen vandt double ude i 80+ og Emilie vandt SM i u 14. Det er rigtig godt gået tillykke til jer alle. Dejligt klubben kan gøre sig gældende i større turneringer.

 

Driften

Ved sidste års standerhejsning var banerne ikke spilklare, det var meget utilfredsstillende, kommunen havde hyret et nyt firma til at starte banerne op, vi håber ikke kommunen gentager det eksperiment, det var et kæmpe arbejde og tog en uges tid for kommunen at få banerne spilbare. Vi fik derfor ikke afviklet vores berømte Transocean cup, resten af sæsonen var banerne som sædvanlig i tip top form, ikke mindst på grund af stor indsats fra kommunens folk, men selvfølgelig også, fordi I er blevet gode til at vande og ordne banerne efter brug – super dejligt.

 

Tak til skraldemændene, der hjælper med at holde banerne, tømme skraldespandene og alle der yder en ekstra indsats for at anlægget fungerer. Især tak til Per Svendsen for hans store arbejdsindsats.

 

Fugt problemet i hal 2, ser nu endelig ud til at være løst, der blev gravet en rende, fordi vandet tilsyneladende kom ind fordi jorden lå for højt i forhold til gulvet, så kunne vandet løbe direkte ind. Vi har også fået styr på udluftning og varmesystemet i hallen så forhåbentlig er alle problemer løst, bortset fra lyset, som er den næste ting vi skal arbejde med.

 

Samarbejdet med kommunen om udlejning af banerne via kommunen er også faldet på plads, så vi nu får penge når kommunen booker.

 

Kommunen har lavet et samarbejde med Wannasport om udlejning, også det fungerer, så alt i alt er vi rigtig tilfredse med samarbejdet.

 

Der er nogle problemer omkring manglende parkeringspladser, det arbejder vi på at løse i samarbejde med de andre brugere.

 

Hjemmesiden og Facebook

Husk at se på hjemmesiden eller vores Facebook side, det er der alle informationer om forskellige aktiviteter findes, det er let at opdatere Facebook, hvorfor det er der billeder og aktiviteter først og fremmest bliver offentliggjort, men selvfølgelig opdaterer vi også hjemmesiden, men der kommer ikke længere billeder, det tager alt for lang tid, så hvis du endnu ikke er meldt ind på vores side så gør det, så du kan holde dig opdateret. Og husk alle er velkomne til at skrive indlæg til siden, det gør den mere levende

Vores side hedder HIT tennis.

 

Økonomi

Kassereren vil gennemgå regnskabet for 2016, vi har igen i år fået et lille overskud.

 

Kontingentet forbliver uændret for almindelige medlemmer i 2017, men vi udfaser stadig det specielle formiddagskontingent så det stiger med 50 kr., så nu koster et formiddagsmedlemsskab 850 kr. Formiddagsmedlem blev indført, da der var næsten dobbelt så mange medlemmer som nu.

 

Fremtiden

Flere af vores udvalg – ungdomsudvalg, der er desværre ikke aktivitet i det udvalg – trænerudvalg – breddeudvalg – juniorudvalg og det nye klubudviklingsudvalg er alle med til at sætte nye aktiviteter i gang. Vi har mange tiltag – selvtræning, træning på tværs, spot på detaljen, venne-dag, camps, forårs-cup- Lalandia tur og diverse hyg-ind arrangementer såsom torsdagsgril, er alle aktiviteter vi vil arbejde videre med. Har I gode ideer, noget I kunne tænke jer skulle være muligt i Herlev Tennisklub, lyst til at arrangere en lille turnering, så kom frem med ideerne, lad os se om det er muligt, der er altid plads til nogen der har lyst til at gøre noget ekstra og der er plads til gode ideer.

 

Vi har nu meldt os ind i DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), for derigennem at få flere muligheder for at komme ud og spille kampe, de arrangerer flere gode store turneringer, som I spillere får mulighed for at tilmelde sig, det kommer til at fremgå af Facebook og af hjemmesiden, så hold øje.

 

Vi skal fortsat styrke både det sociale og det sportslige. Udfordringen er at have en klub, hvor alle føler sig velkommen. Vi skal tage godt imod nye medlemmer, hjælpe dem i gang, få dem med i vores fællesskab få dem med til hyg-ind arrangementerne, Herlev Tennisklub kan noget særligt, og det er ikke mindst takket være de aktive medlemmer, vores gode trænere, alle hyg ind arrangementerne, så lad os fortsat styrke den side af vores klub. 

 

Det er vigtigt at nye medlemmer hurtigt finder fodfæste i klubben, så de kan føler sig som en del af vores unikke fællesskab, det er godt for det sociale liv i klubben, og er med til at gøre Herlev Tennisklub til noget særligt og øge vores medlemstal.

 

Vi skal også styrke de sportslige ambitioner, det gør vi ved at tilbyde kvalificeret træning og mulighed for deltagelse i diverse turneringer, men der er bestemt mulighed for forbedring, derfor har vi nedsat klubudviklings udvalg og har du lyst til at være med, har du gode ideer, så kom med dem. 

 

Vi skal gerne have anlægget til at summe af liv. Så kom til hyg – ind, tirsdag, torsdag, søndag og til kamptræning fredag, og deltag i de arrangementer vi tilbyder, og husk at drage de nye medlemmer ind i fællesskabet.

 

Så vil jeg gerne slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har, det er en fornøjelse at arbejde med jer tak for jeres arbejdsindsats og jeg vil også takke alle I gode medlemmer det er en stor glæde og ære at være formand for en klub med så gode medlemmer TAK for det!

 

------------

 

Bemærkninger: Der var spørgsmål til fugtproblemerne i hal 2, som Bente svarede tilfredsstillende på. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

3.     Regnskab og budget ved kassereren

 

Regnskabet har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside i 14 dage.  

 

Indtægterne udgjorde 854 T. DKK mod 819 T. DKK i 2015 og et budget på 792 T. DKK i 2016. Kontingenter, halleje og træningsindtægter var over budgettet.

 

Udgifterne udgjorde 827 T. DKK mod 708 T. DKK i 2015 og et budget på 756 T. DKK. Det er specielt trænerudgifter og tennisaktiviteter, der ligger højere end budgettet, mens drift af klubhus og administration ligger lavere end budgettet.   

 

Resultatet udgjorde 27 T. DKK mod et overskud på 111 T. DKK i 2015 og et budget på 36 T. DKK for 2016.  Overskuddet er fordelt på banefond med 20 T. DKK og resten 7 T. DKK på egenkapital.

 

Foreningens største aktiv er hal 2 som er bogført med 669 T. DKK mod 822 T. DKK i 2015. Bank indestående udgør 437 T. DKK mod 359 T. DKK i 2015.

 

Tilgodehavendet fra kommunen på 15 T. DKK udgør udlæg for rengøring af Ettehavevej og er modtaget i det nye år.  

 

Passiverne er påvirket af årets overskud, der er fordelt som nævnt ovenfor på henholdsvis egenkapitalen og Banefond. Der er ikke anvendt midler fra Banefonden i 2016.

 

Gælden i Hal2 til Nykredit er nedbragt til T DKK 669 i år og restgælden forventes afviklet helt om 3 – 4 år.

 

-----------

 

Bemærkninger: Der var spørgsmål til forudbetaling af kontingent, hvor Carsten henviste til note 2. 

 

Regnskabet var korrekt underskrevet.

 

Kassererens beretning blev taget til efterretning og dirigenten konstaterede, at regnskabet herefter blev godkendt.

 

  

4.     Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

 

5.     Valg af kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

    

 • Kasserer Carsten Kyhnauv var på valg og blev genvalgt som kasserer for 2 år.
 • Robert Højer og Claus Pallisgård blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 • Bestyrelsessuppleant Magnus Nørhave og Charlotte Hart blev genvalgt som suppleanter for 1 år.
 • Søren Aarup blev genvalgt som revisor.
 • Paul Skjødt blev valgt som revisor suppleant.

 

 

6.     Debat om afdelingens fremtid 

 

Formanden lagde ud med at fortælle om de fremtidsønsker og -drømme, som bestyrelsen og klubudviklingsafdelingen puslede med. Herunder hører en eventuel yderligere indendørshal med tilhørende opholdsrum, en slåvæg, besøg af tennis inspirator og eventuelt udendørsbelysning. Kassereren og Robert Højer supplerede med kommentarer til emnet. 

 

Der er ingen konkrete planer, men ønsker og drømme hører med til at udvikle klubben, gøre den attraktiv og levende, samt fastholde spillerne og tiltrække nye medlemmer. Formanden bekræftede, at behovet for en eventuel ny hal ville blive undersøgt til bunds før et eventuelt anlægsarbejde iværksættes, som tidligst ligger 3-4 år ude i fremtiden, ligesom spørgsmålet også først skal tages op med kommunen for at afklare mulig beliggenhed. Formanden kunne dog oplyse, at der i dag er stort pres på hal kapaciteterne.

 

Indlægget afstedkom en livlig debat omkring evt. valg af spilleunderlag for en eventuel ny indendørshal, om der er reelt behov for en ny hal, om fornuften i at binde an med nye store anlægsudgifter, evt. joint venture med kommunen, aldersfordelingen i den fremtidige kerne af motionist-spillere, det forventede fremtidige medlemsantal og spille-/træningsbehov, samt behovet for afstemning af naboforhold i forbindelse med evt. slåvæg eller udendørsbelysning. I den forbindelse kom der historiske oplysninger frem om, at den tidligere bestyrelse i forbindelse med etablering af hal 2 havde skrinlagt planer om endnu en hal, samt skrinlagt etablering af udendørs belysning i forlængelse af en ulykkeshændelse i Jylland.

 

Formanden og bestyrelsen svarede på spørgsmål om klubbens sportslige ambitioner og oplyste, at fremtid og mål drøftes jævnligt, både for så vidt angår talentmassen hos juniorer og ung-seniorer, men også i lyset af at gøre klubben til et sted, hvor alle spillere trives og inspireres, herunder via de forskellige tiltag som spottræning, turneringer, samarbejde med naboklubber, og gæstetrænere. Hertil kommer, at flere unge spillere har fået licenser og at klubbens udgifter i forbindelse med deltagelse i kampe m.v. er steget. 

 

Specielt omkring ung-seniorerne, som blev fremhævet i forsamlingen som et fokusområde, svarede formanden, at der var stort fokus på denne gruppe og at tilbagemeldingen havde været, at de føler sig “forkælet”. 

 

Adspurgt svarede formanden og kassereren på spørgsmål om hvad bestyrelsen gør for at fastholde, tiltrække og udvikle medlemmer. Arbejdet hermed skal blandt andet sættes i fokus af den nye klubudviklingsafdeling, der vil have som fokus, at der skal komme nye tiltag, ske udvikling og bevægelse, for kun ved udvikling skabes vækst. Udviklingen skal dog være fornuftig, både socialt og økonomisk.

 

Dirigenten afsluttede debatten. 

 

 

7. Eventuelt

 

Der blev stillet forslag om deltagelse i Herlev Festuge. Formanden hilste forslaget velkommen og bad om, at der gerne blev fremlagt konkrete forslag til deltagere og afvikling. 

 

Formandens valg som Årets Sportsprofil i Herlev 2016 blev fremhævet som en stor begivenhed for klubben, og samtidig blev det fremhævet, at der sættes stor pris på formandens gode humør og engagement, hvilket forsamlingen tiltrådte, 

 

Kassereren rettede en stor tak til Søren Aarup, der havde ydet et stort arbejde og medvirket til en smidig og god overdragelse af regnskab m.v., herunder det praktiske arbejde med fuldmagter og online adgange. En tak blev også rettet til Robert Højer for god kritik. Begge blev anerkendt af forsamlingen. 

 

En særlig tak blev rettet til Kaj for det velsmagende hjemmebag.

 

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for indsatsen på generalforsamlingen.

 

Kampråb: “Herlev Tennis længe leve, Hurra, Hurra, Hurra, H-I-T”.

 

 

Dato: 2. marts 2017

 

Paul Skjødt                                      Charlotte Hart

Dirigent                                            Referent

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Herlev Idrætsforening Tennisafdeling

torsdag den 2. marts 2017 kl. 20.00

i Skinderskovhallen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren. Skriftligt regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg af bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant
 6. Debat om afdelingens fremtid
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne under punkt 4. skal sendes til 

kasserer@herlevtennis.dk senest den 22. februar 2016.

 

Bestyrelsen

Regnskab 2016, side 2

Regnskab 2016, side 2

Regnskab 2016, side 3

Regnskab 2016, side 4