Vedtægter for Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 1. marts, 2011

Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling er stiftet i 1931.

 

§ 1: Afdelingens navn, hjemsted og formål

Stk. 1 Afdelingens navn er: Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling (HIT).

Stk. 2 Afdelingens hjemsted er Herlev Kommune.

Stk. 3 Afdelingens formål er at skabe gode og fornuftige rammer og muligheder for tennissporten for motions- og turneringsspillere såvel udendørs som indendørs.  Det er endvidere HITs formål at sikre klubbens sociale liv med udgangspunkt i fællesskabet og at udbrede kendskabet til tennis i Herlev Kommune.  

Stk. 4 Afdelingen er et selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening (HI) og underkastet dennes love og vedtægter. 

Stk. 5  Afdelingen er tilsluttet Dansk Tennis Forbund (DTF) og således også tilsluttet Dansk Idræts Forbund (DIF).

Stk. 6  Afdelingen hæfter over for 3. mand alene med afdelingens formue.

 

§ 2: Medlemmer

 

Stk. 1 Afdelingen optager både aktive og passive medlemmer.

Stk. 2 Gyldigt medlemskab opnås, når kontingent og indmeldelsesgebyr er indbetalt.

Stk. 3 Et medlem betragtes som junior til det fyldte 18. år og forbliver junior samme kalenderår ud.

Stk. 4 Misligholdelse af afdelingens baner, lokaliteter og materiel kan medføre erstatningskrav.

Stk. 5 Udførelse af tennisspillet sker på udøverens eget ansvar.

Stk. 6 Ethvert medlem hæfter over for 3. mand alene med indbetalt kontingent.

Stk. 7 Udmeldelse sker skriftlig til kassereren eller til den person, der fører medlemskartoteket.

 

§ 3: Generalforsamling

 

Stk. 1  Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen fremlægges. Dog anvendes § 7 i forbindelse med vedtægtsændringer.

Stk. 3 Bestyrelsen eller mindst én af de fremmødte medlemmer kan forlange, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som er fyldt 15 år inden datoen for generalforsamlingen. Medlemmer under 15 år kan opnå stemmeret, hvis en af deres forældre eller en værge er fremmødt ved generalforsamlingen, uanset om denne er medlem af foreningen eller ej.

Stk. 5 Der afholdes én årlig ordinær generalforsamling inden den 1. april.

Stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten ved opslag på tennishallernes opslagstavler, ved en medlemsmeddelelse, eller ved annoncering i den lokale presse.  

Stk. 7 Dagsordenen for generalforsamlingen skal i det mindste indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Regnskabsberetning ved kassereren. Skriftligt regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer. Under dette punkt orienterer bestyrelsen ligeledes om såvel næste års budget som kontingent for det kommende år.

4.     Indkomne forslag.

5.     Valg af formand (lige år) eller kasserer (ulige år) og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, jf. § 4. stk. 3. Valg af to bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.

6.     Debat om afdelingens fremtid efter indlæg af formanden.

7.     Eventuelt. Herunder kan vejledende afstemninger finde sted.

Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af afdelingens medlemmer skriftlig fremsætter en motiveret begæring herom. Generalforsamlingen afholdes tidligst 14 dage og senest 30 dage efter begæringens fremkomst, og den indvarsles med tilhørende dagsorden, som angivet for den ordinære generalforsamling.

 

§ 4: Bestyrelse, suppleanter og revisorer

Stk. 1 Ledelsen af afdelingen varetages af bestyrelsen, der er valgt på den årlige ordinære generalforsamling. Til formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 18 år.  Til øvrige poster kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 15 år.

Stk. 2 Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer, men kan i øvrigt udvides efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. Udvidelse af bestyrelsen kan vedtages ved simpelt flertal.

Stk. 3 Bestyrelsen skal i det mindste besætte og udfylde følgende poster: Formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens funktionstid er 2 år således at forstå, at formanden og halvdelen af bestyrelsen - ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer - flertallet, afgår samtidig, medens kasserer og den øvrige bestyrelse afgår det følgende år.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede. Afgørelsen træffes ved simpelt  flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift.

Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver. De enkelte udvalgs kompetencer og beføjelser afgøres af den siddende bestyrelse.

Stk. 7 Medlemmer af bestyrelsen hæfter over for 3. mand alene med indbetalt kontingent.

Stk. 8 Revisoren reviderer og underskriver det fremlagte regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5:  Økonomi og regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Regnskabsføringen forestås af afdelingens kasserer, som skal sikre, at der føres et specificeret regnskab over alle indtægter og udgifter. 

Stk. 3 Afdelingens formue placeres i bank eller sparekasse, og kassereren må højest opbevare kr. 5.000 kontant.

Stk. 4 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at afdelingen drives i overensstemmelse med Herlev Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Stk. 5 Formand og kasserer i forening tegner afdelingen i økonomiske anliggender over for myndigheder og pengeinstitutter. De tegningsberettigede kan meddele enkelte medlemmer af bestyrelsen de fornødne fuldmagter til over for kommune og/eller pengeinstitutter alene at underskrive på afdelingens vegne.

Stk. 6 Bestyrelsen kan skriftlig videregive ansvaret for den daglige drift til personer udpeget af Herlev Idrætsforening eller Herlev Kommune.

Stk. 7 Kun med den samlede bestyrelses samtykke kan der stiftes gæld ud over normalt i forhold til den daglige drift.

 

§ 6: Forhold vedrørende pædofili

 

Stk. 1 Afdelingen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i idrætsmiljøet. Alle, der gennemfører træning eller anden aktivitet med børn under 18 år, kontrolleres i henhold til gældende lovgivning og Herlev Kommunes retningslinjer herfor.

 

§ 7:  Ændring af afdelingens vedtægter

 

Stk. 1 Afdelingens vedtægter ændres ved generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves, at mindst 1/5 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget er fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 majoritet uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 8: Afdelingens opløsning

 

Stk. 1 Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun vedtages på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der fordres mindst 3/4 af de stemmeberettigedes stemmer for at opløsningen kan vedtages.

Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede ved den første generalforsamling, kan der indkaldes til ny med 14 dages varsel, og denne er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3 I tilfælde af afdelingens opløsning overdrages eventuelle midler og rekvisitter til ligelig fordeling mellem Herlev Idrætsforening og Herlev Kommune.